gr gr Ελληνικά en en English
Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

Ακουστική και ψυχοακουστική

 

Ακουστική και Ψυχοακουστική (AUD120)

To μάθημα "Ακουστική και Ψυχοακουστική" είναι υποχρεωτικό μάθημα που διδάσκεται στο Α' εξάμηνο του νέου Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας του Ιονίου Πανεπιστημίου. Στόχος του μαθήματος είναι η εισαγωγική παρουσίαση σε θέματα που άπτονται της επιστήμης της ακουστικής και της ψυχοακουστικής, τα οποία αποτελούν τη βάση για την παρακολούθηση μαθημάτων της άτυπης κατεύθυνσης "Ήχος" του Τμήματος. Η διδασκαλία του μαθήματος πραγματοποιείται με εβδομαδιαίες δίωρες διαλέξεις, οι οποίες συμπληρώνονται από μία ώρα φροντιστηρίου ανά εβδομάδα, καθώς επίσης και ώρες εργαστηριακής άσκησης φοιτητών κατά τη διάρκεια των οποίων γίνεται εμπέδωση της διδασκόμενης ύλης σε πρακτικό επίπεδο.

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Ορισμός του ήχου ως κύμα. Κυματικά φαινόμενα διάδοσης στο ελεύθερο πεδίο. Περιοδικές ταλαντώσεις, η έννοια της συχνότητας και του μήκους κύματος. Βασικά μεγέθη ακουστικής. Η έννοια της στάθμης ηχητικής πίεσης. Χρήση καμπυλών Α, B και C. Ηχητικές πηγές και τα χαρακτηριστικά τους: ισχύς και κατευθυντικότητα. Αναπαράσταση του ήχου στην συχνότητα. Σειρές Fourier και ορισμός του φάσματος του ήχου. Ορισμός ζωνών συχνοτήτων και μέθοδοι φασματικής ανάλυσης ηχητικών σημάτων. Ανατομία της ανθρώπινης ακοής. Υποκειμενική αντίληψη του ήχου: Ακουστότητα, ύψος και χροιά. Το φαινόμενο της προπορείας. Θέματα χρονικής ευκρίνειας της ανθρώπινης ακοής. Αρχές στερεοφωνικής αντίληψης του ήχου & αμφιωτική ακοή. Μηχανισμοί προσδιορισμού της κατεύθυνσης/ θέσης ηχητικών πηγών στον χώρο.


 

Ώρες & αίθουσες διδασκαλίας (Χειμερινό εξάμηνο 2013 - 2014)

Διάλεξη / θεωρία:
Τρίτη 10:00 - 12:00, Αμφιθέατρο 1, Κτίριο ΤΙ/ΤΑΒΜ
Φροντιστήριο:
Δευτέρα 11:00 - 12:00, Αίθουσα Ιστ. 6, Κτίριο ΤΙ/ΤΑΒΜ
Εργαστήριο:
Τρίτη 18:00 - 19:00 (Ομάδα Α2), Εργαστήριο MAC
Τρίτη 19:00 - 20:00 (Ομάδα Α6), Εργαστήριο. MAC
Τρίτη 20:00 - 21:00 (Ομάδα Α1), Εργαστήριο MAC
Παρασκευή 10:00 - 11:00 (Ομάδα Α3), Εργαστήριο MAC
Παρασκευή 11:00 - 12:00 (Ομάδα Α4), Εργαστήριο MAC
Παρασκευή 12:00 - 13:00 (Ομάδα Α5), Εργαστήριο MAC
Σημειώνεται ότι σε όλες τις ώρες διδασκαλίας (με εξαίρεση αυτές των εργαστηρίων), τηρείται το ακαδημαϊκό τέταρτο της ώρας.


Βασική βιβλιογραφία

F. Alton Everest, Εγχειρίδιο Ακουστικής, Εκδόσεις ΤΖΙΟΛΑ, ISBN: 978-960-418-341-8 (κωδικός συστήματος εύδοξος: 18548672)
Δ. Σκαρλάτος, Εφαρμοσμένη Ακουστική, Εκδόσεις ΓΚΟΤΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., ISBN: 978-960-942-722-7 (κωδικός συστήματος εύδοξος: 22711268)


Εργαστηριακές Ασκήσεις

Μετά την εκτέλεση των εργαστηριακών ασκήσεων και εντός προθεσμίας μίας εβδομάδας παραδίδεται μέσω του e-class αναφορά εκτέλεση σε ηλεκτρονική μορφή (.doc ή .pdf) η οποία υποχρεωτικά περιλαμβάνει:

Εξώφυλλο με τα στοιχεία της εργασίας, τα προσωπικά στοιχεία του (ονοματεπώνυμο, έτος σπουδών και αριθμός μητρώου) και η ομάδα / ημερομηνία εκτέλεσης της άσκησης
Ενότητα «Εισαγωγή» στην οποία αναφέρονται επιγραμματικά οι στόχοι της άσκησης
Ενότητα «Θεωρία» στην οποία δίνεται ο ορισμός και η θεωρητική περιγραφή του αντικειμένου της άσκησης
Ενότητα «Υλοποίηση του πειράματος», στην οποία δίνεται περιγραφή της διαδικασίας εκτέλεσης του πειράματος που πραγματοποιήθηκε (ποιό λογισμικό χρησιμοποιήθηκε, την μεθοδολογία που ακολουθήθηκε, τους τυχόν περιορισμούς που επιβάλει η μεθοδολογία αυτή κ.λ.π.)
Ενότητα «Αποτελέσματα» στην οποία δίνονται τα αποτελέσματα υπό μορφή πινάκων και διαγραμμάτων
Ενότητα «Συμπεράσματα» όπου συνοψίζονται σε μία-δύο παραγράφους η εργασία και το πείραμα που εκτελέστηκε και ερμηνεύονται ποιοτικά τα αποτελέσματα και οι τυχόν αποκλίσεις που παρατηρούνται σε αυτά από τα αναμενόμενα


Εξετάσεις μαθήματος

Η τελική εξέταση του μαθήματος είναι γραπτή. Η συνολική βαθμολογία του μαθήματος προκύπτει ως ο ζυγισμένος μέσος όρος της βαθμολογίας των εργαστηριακών εργασιών και της τελικής εξέτασης. Οι συντελεστές βαρύτητας είναι 30% και 70% αντίστοιχα. Ως ελάχιστη προϋπόθεση επιτυχούς παρακολούθησης του μαθήματος, θα πρέπει ο μέσος όρος των εργαστηριακών ασκήσεων να είναι τουλάχιστον 5 (πέντε). Η ημερομηνία της τελικής εξέτασης θα γνωστοποιηθεί με την ανακοίνωση τους προγράμματος εξετάσεων από την γραμματεία.

Ανάλυση ύλης μαθήματος
Λίστα εργαστηριακών ασκήσεων
  • Εργαστηριακή άσκηση 1: Ποσοτική εκτίμηση ελαχίστου κατωφλίου ακουστότητας
  • Εργαστηριακή άσκηση 2: Φασματική ανάλυση ηχητικών σημάτων
  • Εργαστηριακή άσκηση 3: Εκτίμηση σφάλματος απωλεστικής συμπίεσης
  • Εργαστηριακή άσκηση 4: Ηχητική μέτρηση κυκλοφοριακού θορύβου
  • Εργαστηριακή άσκηση 5: Ροή σήματος κονσόλας μίξης ήχου
  • Εργαστηριακή άσκηση 6:
    Γλώσσα συνημμένου: Ελληνικά Τύπος: Αρχείο PDF Εκφωνήσεις εργαστηριακών ασκήσεων
    Ενημέρωση: 16-11-2015 15:44 - Μέγεθος: 1.32 MB

Επιστροφή
Ανδρέας Φλώρος
Δρ. Ηλ/γος Μηχ/κός
& Τεχνολογίας Υπολογιστών
Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας
Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Διεύθυνση
Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας
Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Πλατεία Ελευθερίας, Παλαιά Ανάκτορα
49100 Κέρκυρα
Τηλέφωνο 26610 87725
Fax 26610 87866
Skype audioguy_gr
Email floros@ionio.gr